Francuska szkoła dla dzieci. Jaka jest różnica między francuskim systemem a metodą ITSW?

Opublikowano: 5 kwietnia 2023
Francuska szkoła dla dzieci. Jaka jest różnica między francuskim systemem a metodą ITSW?

Francuski system edukacji jest bardzo ujednolicony pod względem programu, systemu kształcenia francuskich nauczycieli. Oznacza to, że możemy założyć, iż wybierając szkołę w Lyonie będzie ona zbliżona w swoich założeniach programowych do szkoły w Lille.

System szkolnictwa we Francji podlega francuskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej. Placówki oświatowe na terenie Francji są zarządzane regionalnie (w ramach tzw. académies) przez 30 rektorów wybieranych przez prezydenta, którym podlegają inspektorzy akademiccy pełniący bezpośredni nadzór na dyrektorami szkół w swoich regionach.

Francuski a polski system oświaty

Tym, co odróżnia system oświaty we Francji od systemu polskiego, jest przede wszystkim duża  swoboda nauczycieli w kontekście sposobu realizacji programów i doboru metod kształcenia. Francuski program nauczania oparty jest na rozwoju kompetencji/umiejętności. To właśnie kompetencje i umiejętności a nie ilość przyswojonego materiału będą oceniane na wszystkich etapach francuskiej edukacji.

Francuski  system edukacji pozwala uczniom już po ukończeniu gimnazjum na płynne przechodzenie pomiędzy dziedzinami, co pozwala na spróbowanie kilku różnych ścieżek edukacyjnych zanim zakończymy edukację dyplomem uniwersyteckim. Takie założenia pozwalają francuskim uczniom na wielostronne kształcenie i spróbowanie swoich sił w kilku dziedzinach zanim podejmą decyzje o specjalizacji.

ITSW nie jest placówka jednojęzyczną, gdzie edukacja odbywa się tylko w jednym języku. Oznacza to, że uczniowie po ukończeniu przedszkola ITSW mogą wybrać dowolny system edukacji w jednym z trzech języków nauczania. Mogą również kontynuować edukację w trójjęzycznej szkole podstawowej ITSW. Uczniowie często wybierają francuską szkołę w której będą kontynuować edukację w języku francuskim, szkołę amerykańską lub brytyjską, gdzie będą kontynuować naukę w języku angielskim, mogą wybrać też  polską szkołę, ale w niej będą kontynuować naukę języka francuskiego już tylko na poziomie rozszerzonym, nie w imersji. Dowiedz się więcej o metodzie nauczania w ITSW

Jakie są etapy francuskiego systemu edukacji?

System edukacji we Francji dzieli się na kilka etapów: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia (I i II stopnia) i studia wyższe.

Francuskie przedszkole

Do przedszkola we Francji uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole francuskie jest bezpłatne, a program dla najstarszej grupy przedszkolnej przewiduje naukę czytania, pisania i podstaw matematyki.

Zobacz Rozwój dziecka a nauka języków obcych

Francuskie przedszkole zarówno przez nauczycieli jak i samych rodziców uznawane jest za przygotowanie do nauki w szkole podstawowej, więc traktuje się je bardzo poważnie zarówno pod względem edukacji jak i obecności uczniów. Dzieci chodzą do przedszkola we Francji aby się uczyć i bawić (bardzo ważna jest ta kolejność). Dlatego też w tłumaczeniu francuskie ecole maternelle to szkoła matczyna ale nadal szkoła.

Dzieci wychodzą z ostatniej grupy przedszkolnej (grande section) z dobrze ugruntowaną umiejętnością pisania i czytania.

Szkoła podstawowa we Francji

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i obejmuje dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Pięcioletnia edukacja w szkole podstawowej podzielona jest na dwa etapy. Podczas pierwszego i drugiego etapu edukacji szkoły podstawowej wszystkie przedmioty są nauczane przez jednego nauczyciela.

  • Nauczanie początkowe – cykl 1 (3 lata) – program jest zbliżony do zajęć realizowanych w ramach polskiej edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci doskonalą naukę czytania, pisania i liczenia, uczą się podstaw języka obcego (najczęściej angielskiego) oraz podstaw informatyki i wiedzy o społeczeństwie. Mają zajęcia plastyczne i sportowe.
  • Rozwój umiejętności – cykl 2 (2 lata) – program nauczania rozszerzany jest o dodatkowe przedmioty, między innymi przyrodę, geografię, historię i technologię. Nauczyciele mają swobodę w dobieraniu metod nauczania oraz przedłużaniu lub skracaniu poszczególnych etapów, w zależności od potrzeb uczniów i tempa ich rozwoju.

Po pomyślnym ukończeniu obydwu etapów nauczania w szkole podstawowej francuscy uczniowie nie piszą ani egzaminów końcowych, ani egzaminów wstępnych do szkoły średniej.

Gimnazjum i pierwszy cykl liceum we Francji

Przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum wiąże się z nauczaniem przedmiotowym i specjalizacją nauczycieli, którzy na tym etapie francuskiej szkoły zaczynają uczyć tylko konkretnych przedmiotów. Wymaga to od francuskich uczniów o wiele większej autonomiczności niż w szkole podstawowej.

W polskim systemie ta zmiana jest zaplanowana na przejście pomiędzy klasą III a IV.  Nauka w szkole średniej trwa łącznie 6 lub 7 lat i jest podzielona na dwa stopnie. Obowiązkowy jest tylko pierwszy, czteroletni stopień edukacji w cyklu szkoły średniej Jest to odpowiednik dawnego polskiego gimnazjum.

Zobacz także artykuły:

Jak wygląda nauka języków w przedszkolu językowym?

Kiedy najlepiej rozpocząć naukę języka obcego u dzieci?

Ciekawostką jest to, iż klasy w gimnazjum i liceum liczymy na odwrót niż w polskim systemie: czyli w gimnazjum nauka zaczyna sie w klasie 6ej (6e) a kończy się w klasie 3ej (3e), a w liceum jest klasa 2a (seconde), potem 1a (premiere) i na końcu klasa maturalna (terminale).

Szkoła średnia I stopnia (gimnazjum) trwa 4 lata, a nadrzędnym celem tego etapu edukacji jest ustalenie indywidualnych predyspozycji oraz zdolności i preferencji każdego dziecka.

  • W programie nauczania, obok standardowych przedmiotów, takich jak język francuski i język obcy, matematyka, biologia i geografia, realizowane są rozmaite zajęcia związane z życiem zawodowym. Dzięki temu nastolatek ma okazję w bezpiecznych, szkolnych warunkach zapoznać się ze światem pracy w różnych branżach i podjąć świadomą decyzje o dalszym kształceniu czy drodze zawodowej.
  • Szkoła średnia I stopnia (gimnazjum) kończy się egzaminem z obowiązkowych przedmiotów (język francuski, matematyka, historia i geografia Francji), a uczeń otrzymuje świadectwo Brevet des colleges. Wyniki egzaminów nie mają wpływu na przyjęcie ucznia do szkoły średniej II stopnia (liceum/szkoła zawodowa).

 Szkoła średnia II stopnia to de facto trzy rodzaje szkół do wyboru:

  • liceum ogólnokształcące – trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym podjęcie studiów wyższych na uniwersytecie;
  • liceum techniczne – trwa 3 lata i kończy się tzw. technicznym egzaminem maturalnym umożliwiającym podjęcie studiów wyższych na uczelniach technicznych/politechnice;
  • szkoła zawodowa – trwa 2 lata i kończy się egzaminem zawodowym (dyplom CAP, dyplom BEP), po którym młody człowiek może podjąć prace w zawodzie i/lub zdecydować się na dodatkowe, dwuletnie przygotowanie do zawodowego egzaminu maturalnego, umożliwiającego kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Francuska matura

Uczniowie we Francji mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego, który odpowiada ich predyspozycjom i zainteresowaniom. Decyzję o profilu matury podejmuje nastolatek – ze wsparciem grona pedagogicznego i opiekunów zawodowych – po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole średniej II stopnia.

Do niedawna obowiązkiem szkolnym były objęte dzieci od 6 do 16 roku życia. W 2020 roku wprowadzono przepisy, które rozszerzyły obowiązek edukacyjny na młodzież w wieku 16-18 lat. Młodzi ludzie mogą kontynuować naukę w szkole lub pracować zawodowo bądź w ramach tzw. służby obywatelskiej (odpłatna praca, najczęściej realizowana na rzecz lokalnej społeczności).

Plan dnia ucznia i zajęcia dodatkowe

Rok szkolny we Francji trwa około 180 dni. Zasada jest iż po 8 tygodniach zajęć są 2 tygodnie wakacji, czyli w październiku/listopadzie jest 2-tygodniowa przerwa jesienna, w grudniu/styczniu przerwa świąteczno-noworoczna, w lutym/marcu przerwa zimowa, a w kwietniu/maju przerwa wiosenna. Rok szkolny kończy się na początku lipca a zaczyna w pierwszych dniach września. Dzieci w szkole uczą się od poniedziałku do piątku, po 6-8 godzin dziennie.

Po zajęciach obowiązkowych uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wybranych zajęciach dodatkowych.

Oceny w szkole francuskiej

We francuskich szkołach obowiązuje dwudziestostopniowa skala ocen: od 0 do 20. Oceny poniżej 10 uznawane są za niezaliczające danej partii materiału czy przedmiotu. W ocenie globalnej  niskie przedmioty z danego przedmiotu mogą jednak zostać zrównoważone przez inne przedmioty. Ważne jest indywidualne podejście do ucznia i jego predyspozycji.

Czy żłobek i przedszkole wielojęzyczne pozwolą przygotować się do nauki w szkole francuskiej?

Tak! Wielojęzyczny żłobek i wielojęzyczne przedszkole to inwestycja w edukację językową na najwyższym poziomie. Nauka języków w pierwszych latach życia dziecka odbywa się symultanicznie i może być podstawą dwujęzyczności lub trójjęzyczności. W praktyce oznacza to, że dziecko uczy się płynnie komunikować, a nawet myśleć w danym języku.

O następczej nauce języków obcych mówimy w przypadku przedszkolaków, które swoją przygodę z edukacją językową rozpoczynają w czwartym lub piątym roku życia. Kolejne języki opanowywane są za pośrednictwem języka ojczystego, jednak wciąż możliwe jest osiągnięcie bardzo wysokich kompetencji językowych, zapewniających biegłą i swobodną komunikację po angielsku, francusku czy hiszpańsku.

Wybierając dla swojego dziecka międzynarodowe przedszkole językowe ITSW zapewniasz mu doskonały start. W placówkach skupiamy się na przygotowaniu podopiecznych do bezkolizyjnego wejścia na kolejne szczeble edukacji w szkole podstawowej. Nauka języków odbywa się tu niejako przy okazji – język jest narzędziem komunikacji z dziećmi i nauczycielami, a nie celem samym w sobie.

Wysokie standardy edukacyjne i korzystanie z autorskich programów pozwala przygotować dziecko do realizacji obowiązków szkolnych w dowolnej szkole podstawowej, zarówno polskiej, jak i francuskiej czy międzynarodowej.

Znajdź nas

Dołącz do nas!