Polityka prywatności

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym „RODO” oraz uzupełniające je przepisy prawa polskiego, przekazujemy Państwu informacje o zasadach dotyczący ochrony danych osobowych w International Trilingual School of Warsaw Sp. z o.o. dalej zwaną „Administratorem”.

Administrator Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest International Trilingual School of Warsaw Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karowej 14/16 lok. LU6A zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126649, posiadający numer NIP: 5272169023.

Kontakt z Administratorem.

W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych jak również wizerunku, możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: office@3languages.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Karowa 14/15 lok. LU6A, 00-324 Warszawa.

Przesłanki przetwarzania danych osobowych.

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie wykonania umowy, zgody na przetwarzanie, obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i uzasadnionego interesu prawnego – art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO, w celu prowadzenia strony internetowej i zapewnienia sprawnego jej funkcjonowania oraz na potrzeby rekrutacji.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

Odbiorcy danych osobowych.

Administrator może udostępniać powierzone mu przez Państwa dane osobowe usługodawcą świadczącym usługi w naszym imieniu, od których Administrator wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator może również udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organa państwowym, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Państwa uprawnienia dotyczące przekazanych danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania poprawienia danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych

Wskazanie danych osobowych przez Klienta w celu współpracy lub realizacji umowy z Administratorem jest warunkiem współpracy lub realizacji umowy. Niepodanie tych danych może skutkować brakiem zrealizowania celu, dla którego dane miałby zostać zebrane.

Dane osobowe osób fizycznych , przetwarzane przez International Trilingual School of Warsaw, pozyskiwane są bezpośrednio od Klienta.

Okres przechowywania danych

International Trilingual School of Warsaw dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo, jak okaże się to niezbędne do celów, jakich zostały one zebrane. W oparciu o powyższe, Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

 

Znajdź nas

Dołącz do nas!