Szkoła dwujęzyczna – co to jest i jak wygląda nauczanie?

Opublikowano: 20 stycznia 2023
Szkoła dwujęzyczna – co to jest i jak wygląda nauczanie?

Dwujęzyczna szkoła podstawowa to placówka edukacyjna, w której prowadzi się zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. Co to oznacza w praktyce? Naukę standardowych szkolnych przedmiotów w dwóch językach: ojczystym i wybranym języku obcym.

Takie podejście do edukacji szkolnej cieszy się rosnącą popularnością w większości krajów Unii Europejskiej. Uczniowie uczęszczający do dwujęzycznych szkół podstawowych mają bowiem możliwość realizacji podstawy programowej oraz nauki języka obcego równocześnie, w maksymalnie efektywny sposób i z zachowaniem wysokich standardów edukacyjnych.

Co to jest CLIL? Jak pracują szkoły dwujęzyczne? Dlaczego warto wybrać szkołę językową dla swojego dziecka?

Co to jest szkoła dwujęzyczna?

Szkoła dwujęzyczna pracuje w oparciu o metodę CLIL, czyli Content and Language Integrated Learning. To metoda rekomendowana przez Komisję Europejską, która podkreśla wagę promowania nauki języków obcych oraz różnorodności językowej dla współczesnego człowieka.

Zobacz także Rozwój dziecka a nauka języków obcych

W Polsce placówka dwujęzyczna to najczęściej anglojęzyczna szkoła, w której nauka realizowana jest po polsku i po angielsku.

Realizacja podstawy programowej w dwóch językach

Dwujęzyczne szkoły podstawowe realizują podstawę programową dla danego etapu i oddziału edukacji szkolnej, przy czym treści w ramach poszczególnych przedmiotów mogą być przekazywane w języku ojczystym i/lub wybranym języku obcym.

Nauka odbywa się zawsze zgodnie z odpowiednio zaprojektowanym planem pracy danej placówki i na poziomie dopasowanym do możliwości konkretnej grupy uczniów.

Nauka języka w międzynarodowej szkole podstawowej

Kluczem do maksymalnej efektywności działań edukacyjnych w kontekście nauki języka jest zapewnienie odpowiedniej liczby godzin kontaktu z językiem oraz stosowanie immersji językowej.

Przyjmuje się, że do osiągnięcia biegłości językowej niezbędny jest kontakt z wybranym językiem obcym na poziomie około 20% czasu poświęcanego na naukę.

W praktyce oznacza to około 2-3 godzin kontaktu z językiem każdego dnia. Dodatkowo zanurzenie w języku obcym sprawia, że dziecko uczy się również w tzw. międzyczasie.

Cel edukacji w szkole dwujęzycznej

Prywatna szkoła podstawowa ucząca w oparciu o CLIL stawia na wszechstronny rozwój uczniów. Dzieci zdobywają wiedzę ze wszystkich przedmiotów (zgodnie z podstawą programową) oraz doskonalą swoje kompetencje językowe.

Szkoła dwujęzyczna stwarza możliwość opanowania wybranego języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i w piśmie.

Autorskie programy i moduły programowe

Nauczanie w prywatnych szkołach podstawowych może być realizowane w oparciu o autorskie moduły programowe, które łączą koncepty z różnych obszarów, np. biologii, geografii, chemii i fizyki czy nauk społecznych i historii.

Moduły są budowane wokół wybranej koncepcji: enduring understanding (zrozumienie kluczowych kwestii) lub big idea (myśli przewodniej).

Nauczyciele mogą korzystać z szerokiego wachlarza metod i narzędzi edukacyjnych, a zajęcia teoretyczne stanowią najczęściej bazę dla atrakcyjnych zajęć ćwiczeniowych czy warsztatowych.

Szkoła dwujęzyczna a przepisy prawa

Dwujęzyczne szkoły, np. szkoła brytyjska czy szkoła amerykańska, realizują swoje zadania oświatowe zgodnie z przepisami zawartymi w „Ustawie o systemie oświaty”.

Dokument reguluje wszystkie kwestie prawne związane z prowadzeniem placówek oświatowych oraz ich obowiązkami i zadaniami.

  • Funkcjonowanie szkolnych oddziałów dwujęzycznych opisuje art. 4 (Objaśnienie pojęć) i art. 25 (Szkolne oddziały dwujęzyczne) Prawa oświatowego.
  • Zgodnie z art. 4 Prawa oświatowego szkoły dwujęzyczne to szkoły, w których wszystkie oddziały są dwujęzyczne.

Ustawa określa, że w oddziałach dwujęzycznych nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: polskim i obcym nowożytnym, który jest drugim językiem nauczania. W dwóch językach prowadzonych jest minimum dwoje zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem: języka polskiego, części historii (dotyczącej historii Polski) oraz części geografii (dotyczącej geografii Polski).

Zalety nauczania dwujęzycznego?

Nauczanie dwujęzyczne umożliwia opanowanie języka obcego na bardzo wysokim poziomie w mowie i piśmie. Wybrany język obcy może być przez uczniów używany równorzędnie z językiem ojczystym oraz być swobodnie wykorzystywany jako narzędzie do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań.

Szkoła dwujęzyczna zapewnia równocześnie solidną bazę kształcenia ogólnego. Absolwenci placówek dwujęzycznych mogą z powodzeniem aplikować do najlepszych szkół średnich, zarówno w kraju, jak i zagranicą oraz korzystać z rozmaitych uczniowskich wymian czy zagranicznych stypendiów.

Prywatne szkoły podstawowe ułatwiają też uczniom odkrywanie ich mocnych stron, uczą otwartości i rozbudzają ciekawość świata.

Nauczanie dwujęzyczne a trójjęzyczne. Zobacz korzyści nauczania wielojęzycznego

Trójjęzyczna szkoła podstawowa to nasza propozycja dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom najlepszy start edukacyjny. Coraz więcej badań jasno wskazuje, że trójjęzyczność przynosi jeszcze więcej korzyści i przekłada się pozytywnie na umiejętności poznawcze i kognitywne dzieci i młodzieży.

W Szkole Podstawowej ITSW w Warszawie nauka realizowana jest w trzech językach: po polsku i angielsku oraz francusku, hiszpańsku lub chińsku.

Znajdź nas

Dołącz do naszych społeczności. Chcemy być blisko i budować partnerskie relacje.